Shop

Dầu động cơ Diesel Total Rubia S 10W

Total Rubia S 10W – Dầu Động Cơ Điêzen Cho Các Ứng Dụng Thủy Lực. Khuyến nghị cho các hệ thống thuỷ lực khi nhà chế tạo yêu cầu một dầu động cơ có cấp thích hợp cho các ứng dụng này.

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum

Information:

Diesel engine type lubricant for hydraulic applications

UTILISATION

Recommended for hydraulic systems when the manufacturer requires an engine oil with an appropriate grade for these applications.

PERFORMANCES

 • Specifications
 • OEMs homologations
 • ACEA
 • APIMAN
 • MIL-L
 • Vickers
 • ZF
 • E2
 • CF/SF
 • 270
 • 2104 E
 • 35VQ25
 • TE-ML 03B

CUSTOMER BENEFITS

Technical performances
 • Monograde
 • High viscosity index
 • High stability in operation
 • Exceptional detergency level
 • Very high dispersancy level
 • Excellent antiwear and anticorrosion properties
 • Excellent antioxydant, antirust and antifoaming properties
 

CHARACTERISTICS

 

UNITS

SAE Grade

10W

Volumetric mass at 15°C kg/m3 881
Viscosity at 100°C mm²/s 5.8
Viscosity index 100
Flash point °C >200
Pour point °C  –33
T.B.N mgKOH/g 11.2

Bao bì: Phuy 208 lít

Thông số kỹ thuật:

Dầu Động Cơ Điêzen Cho Các Ứng Dụng Thủy Lực

Ứng Dụng
Khuyến nghị cho các hệ thống thuỷ lực khi nhà chế tạo yêu cầu một dầu động cơ có cấp thích hợp cho các ứng dụng này.
Tiêu Chuẩn

 • Các Đặc Tính
 • Sự chấp thuận của các OEM
 • ACEA
 • APIMAN
 • MIL-L
 • Vickers
 • ZF
 • E2
 • CF/SF
 • 270
 • 2104 E
 • 35VQ25
 • TE-ML 03B

Lợi Ích Khách Hàng

Hiệu quả kỹ thuật
 • Dầu đơn cấp.
 • Chỉ số độ nhớt cao.
 • Ổn định cao trong vận hành.
 • Khả năng tẩy rửa hoàn hảo.
 • Khả năng phân tán rất cao.
 • Các chức năng chống mài mòn và chống ăn mòn xuất sắc.
 • Các chức năng chống rỉ, chống ôxi hóa và chống tạo bọt hoàn hảo.

Đặc Tính Kỹ Thuật

RUBIA S 10W

Đơn vị tính

Cấp độ nhớt SAE 10W

Khối lượng riêng ở 15°C kg/m3 881
Độ nhớt ở 100°C mm²/s 5.8
Chỉ số độ nhớt 100
Điểm đông đặc °C >200
Điểm chớp cháy °C  –33
TBN mgKOH/g 11.2