Shop

Dầu PARAFFIN bảo vệ cây trồng – BANOLE EC

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

BANOLE EC – PARAFFIN OILS FOR CROP PROTECTION

High purity paraffin oil has been used for many years in the formulation of crop protection products in the food industry.

TotalEnergies​ has been offering paraffin oils for the protection of crops ranging from citrus fruits, fruit trees, cereals, vegetables and vines for 30 years.
We have experience in this field on all five continents.

ADVANTAGES OF PARAFFIN OILS

 • Excellent selectivityof products that can be used on a large number of crops.
 • MRL (Maximum Residue Limit) exempted products, no residue issues at harvest so treatments possible close to harvest, according to Annex IV of Regulation (EU) 2015/1608.
 • Very shortre-entry period after treatment, maximum 1 day.
 • Products authorized in organic farming and considered as Biocontrolsolutions that can be perfectly integrated into Integrated Pest Management (IPM).
 • Easily biodegradableparaffin oil, according to OECD 301 method
 • Physical mode of action, with no risk of developing resistancein pathogen and pest populations.

TotalEnergies has three active substances registered in Europe under the name“Paraffin Oil”.

TotalEnergies holds authorizations to market numerous products:

 • Insecticide formulations: Citrole, Catane, Ovispray, Arbofine, Finavestan
 • Insecticidal, fungicidal and herbicidal adjuvants: Banole, Genera, Velezia, Herbidown
 • Europe under the name“Paraffin Oil”.

Unlike other pesticides and plant disease treatments, the environmental impact of our paraffin oils is extremely low, and they have been awarded the TotalEnergies Ecosolutions label for their sustainability and low environmental impact by an external panel.

Key environmental benefits include:

 • No environmental or human health impact.
 • Classified as readily biodegradable. (GHS / CLP)
 • No resistance develops in targeted insects and fungi.

Authorised for organic farming, and considered to be a biocontrol solution.

BANOLE EC – DẦU PARAFFIN BẢO VỆ CÂY TRỒNG

Dầu paraffin có độ tinh khiết cao đã được sử dụng trong nhiều năm để tạo ra các sản phẩm bảo vệ thực vật trong ngành công nghiệp thực phẩm.

TotalEnergies​ đã cung cấp dầu parafin để bảo vệ cây trồng từ các loại trái cây họ cam quýt, cây ăn quả, ngũ cốc, rau và cây nho trong 30 năm.
Chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này trên khắp năm châu

ƯU ĐIỂM CỦA DẦU PARAFFIN

 • Tính chọn lọc tuyệt vời của sản phẩm có thể được sử dụng trên một số lượng lớn cây trồng.
 • Các sản phẩm được miễn trừ MRL (Giới hạn dư lượng tối đa), không có vấn đề về dư lượng khi thu hoạch nên có thể xử lý gần thời điểm thu hoạch, theo Phụ lục IV của Quy định (EU) 2015/1608.
 • Thời gian tái nhập viện rất ngắn sau điều trị, tối đa 1 ngày.
 • Các sản phẩm được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ và được coi là các giải pháp kiểm soát sinh học có thể được tích hợp hoàn hảo vào Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).
 • Dầu parafin dễ phân hủy sinh học, theo phương pháp OECD 301 Phương thức hoạt động vật lý, không có nguy cơ phát triển tính kháng thuốc ở quần thể mầm bệnh và sâu bệnh.

TotalEnergies có ba hoạt chất được đăng ký ở Châu Âu dưới tên “Dầu Paraffin”.

TotalEnergies được cấp phép tiếp thị nhiều sản phẩm:

 • Công thức thuốc trừ sâu: Citrole, Catane, Ovispray, Arbofine, Finavestan
 • Tá chất diệt côn trùng, diệt nấm và diệt cỏ: Banole, Genera, Velezia, Herbidown
 • Châu Âu dưới cái tên “Dầu Paraffin”.

Không giống như các loại thuốc trừ sâu và phương pháp điều trị bệnh thực vật khác, tác động đến môi trường của dầu parafin của chúng tôi là cực kỳ thấp và chúng đã được một hội đồng bên ngoài trao tặng nhãn TotalEnergies Ecosolutions vì tính bền vững và tác động môi trường thấp.

Các lợi ích môi trường chính bao gồm:

 • Không có tác động đến môi trường hoặc sức khỏe con người.
 • Được phân loại là dễ phân hủy sinh học. (GHS / CLP)
 • Không có sự đề kháng nào phát triển ở côn trùng và nấm mục tiêu.

Được cấp phép cho canh tác hữu cơ và được coi là giải pháp kiểm soát sinh học.