Shop

Mỡ cấp thực phẩm FLUOSTAR ®

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

FLUOSTAR® FOOD GRADE

NSF H1 FLUORINATED GREASES

FLUOSTAR® symbolizes a range of very high quality greases based of specific perfluorinated oils. FOOD GRADE series should be used for the lubrication of bearings, seals and various assemblies operating in extreme conditions incidental contact with food. Greases FLUOSTAR® FG / SX and LUBRINOX were approved NSF H1 and have the same benefits that classic FLUOSTAR® range.

ADVANTAGES :

 • Exceptional stability at high temperatures
 • Excellent resistance to water and chemicals
 • Non-flammable
 • Full compatibility with plastics and elastomers
 • Very long life
 • Very low friction
 • Good viscosity-temperature behavior
 • Very low vapor pressure
 • Good resistance to nuclear radiation
 • Non-toxic: Approval USDA-H1

APPLICATIONS : Food Industry (cooking tunnel chains, bearings, etc…).

Product Consistency

(NLGI Grade)

Viscosity 40°C (mm²/s) Thickener Base oil Temperature range °C % Evaporation after 22h
Mini Maxi
FLUOSTAR FG 2 2 500 PTFE PTFE -30 300 0.5/204°C
FLUOSTAR 2 L 2 150 PTFE PTFE -40 240 1.5/204°C
FLUOSTAR K 240 2 240 PTFE PTFE -30 260 1.3/204°C
FLUOSTAR K 500 2 500 PTFE PTFE -30 300 0.3/204°C
FLUOSTAR SX 1 1 310 PTFE + Gel PTFE -60 320 0.4/204°C
FLUOSTAR SX 2 2 310 PTFE + Gel PTFE -60 320 0.4/204°C
LUBRINOX 2 2 510 Gel PTFE -30 320 0.5/204°C

FLUOSTAR ® MỠ CẤP THỰC PHẨM

NSF H1 MỠ BÔI TRƠN

FLUOSTAR® tượng trưng cho một loạt các loại mỡ bôi trơn chất lượng cao dựa trên các loại dầu perfluorinated cụ thể. Dòng FOOD GRADE nên được sử dụng để bôi trơn các ổ trục, vòng đệm và các cụm khác nhau hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt khi tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Mỡ FLUOSTAR® FG/SX và LUBRINOX đã được NSF H1 phê duyệt và có những lợi ích tương tự như dòng sản phẩm FLUOSTAR® cổ điển.

ƯU ĐIỂM:

 • Độ ổn định vượt trội ở nhiệt độ cao
 • Khả năng chống nước và hóa chất tuyệt vời
 • Không bắt lửa
 • Tương thích hoàn toàn với nhựa và chất đàn hồi
 • Cuộc sống rất dài
 • Ma sát rất thấp
 • Độ nhớt nhiệt độ tốt
 • Áp suất hơi rất thấp
 • Khả năng chống bức xạ hat nhân tốt
 • Không độc hại: Phê duyệt USDA-H1

ỨNG DỤNG: Công nghiệp Thực phẩm (dây chuyền hầm nấu, vòng bi, v.v.),…

Sản phẩm Độ đặc

(Cấp NGLI)

Độ nhớt ở 40°C

(mm²/s)

Làm đặc

 

Dầu gốc

Nhiệt độ °C

% bay hơi sau 22H
Thấp nhất  

Cao nhất

 

FLUOSTAR FG 2 2 500 PTFE PTFE -30 300 0.5/204°C
FLUOSTAR 2 L 2 150 PTFE PTFE -40 240 1.5/204°C
FLUOSTAR K 240 2 240 PTFE PTFE -30 260 1.3/204°C
FLUOSTAR K 500 2 500 PTFE PTFE -30 300 0.3/204°C
FLUOSTAR SX 1 1 310 PTFE + Gel PTFE -60 320 0.4/204°C
FLUOSTAR SX 2 2 310 PTFE + Gel PTFE -60 320 0.4/204°C
LUBRINOX 2 2 510 Gel PTFE -30 320 0.5/204°C

(Các thông số dựa trên giá trị trung bình)