Shop

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SY 150,220,320,460,680

Total Carter SY – dòng sản phẩm dầu bánh răng công nghiệp. Là dầu tổng hợp cho hộp số kín Total Carter SY có ứng dụng : bôi trơn bánh răng hoạt động dưới các điều kiện khắc nhiệt nhất (tải trọng lớn, va đập, nhiệt độ cực trị và áp suất ăn mòn), bôi trơn các bánh răng bánh vít.

Mô tả sản phẩm

Package: Can 20 liters, drum 208 liters

Information:

Download

Synthetic lubricant for enclosed gears (polyglycol).

APPLICATIONS

Enclosed gears
 • Lubrication of gears operating under the most severe conditions (high loads, shocks, extreme temperatures and corrosive atmospheres).
 • Lubrication of worm gears.

SPECIFICATIONS

 • International specifications
 • Manufacturers
 • DIN 51517 Part 3 ⇒ group CLP
 • NF-ISO 6743-6 category CKS/CKT
 • DAVID BROWN, CMD

ADVANTAGES

 • Very high and shear stable viscosity index.
 • Low coefficient of friction: greater protection for non-ferrous parts, such as the bronze ring gear in worm gears systems, offering an energy saving of between 5 and 10% compared with a mineral oil.
 • Excellent thermal stability: extended oil lifetime.
 • Very good foaming behaviour.
 • Excellent extreme pressure and anti-wear properties.
 • Very high level corrosion protection (tested with sea and acidic water).

HANDLING OPERATIONS – HEALTH – SAFETY

 • POLYGLYCOL (or PAG) based lubricants, such as Total Carter SY, are incompatible with most mineral and synthetic oils (PAO).
 • Compatibility with the gearboxes components (seals, paints ….) must be checked.
 • For Health and safety issues, please consult our MSDS.
 

CARACTERISTIQUES

 

METHODS

 

UNITS

CARTER SY
150 220 320 460 680
Density at 15 °C ISO 3675 kg/m3 1004 1004 1003 1003 1002
Viscosity at 40°C ISO 3104 mm²/s 150 220 320 460 640
Viscosity at 100°C ISO 3104 mm²/s 23 34 50 71 95
Viscosity index ISO 2909 185 202 220 230 240
Flash point (open cup) ISO 2592 °C 230 230 230 230 230
Pour Point ISO 3016 °C -33 -30 -30 -27 -27

Bao bì: Can 20 lít, phuy 208 lít

Thông tin sản phẩm:

Tải về

Dầu tổng hợp cho hộp số kín (Polyglycol)

Ứng Dụng

Các hộp số kín
 •  Bôi trơn bánh răng hoạt động dưới các điều kiện khắc nhiệt nhất (tải trọng lớn, va đập, nhiệt độ cực trị và áp suất ăn mòn).
 • Bôi trơn các bánh răng bánh vít.

Hiệu năng

 • Các tiêu chuẩn quốc tế
 • Nhà sản xuất
 • DIN 51517 – Phần 3 => Nhóm CLP
 • NF – ISO 6743-6 CKS/CKT
 • DAVID BROWN

Ưu Điểm

 • Chỉ số độ nhớt rất cao và ổn định cắt.
 • Hệ số ma sát thấp: Bảo vệ tốt hơn cho các thành phần kim loại mầu, như là các bánh vít bằng hợp kim đồng trong các hệ thống trục vít-bánh vít, đưa ra mức tiết kiệm năng lượng giữa 5% và 10% so với dầu gốc khoáng.
 • Ổn định nhiệt xuất sắc: kéo dài tuổi thọ dầu.
 • Chống tạo bọt rất tốt.
 • Chức năng chống mài mòn và chịu áp lực cực trị xuất sắc.
 • Mức bảo vệ chống ăn mòn rất cao (được kiểm tra cùng với nước biển và nước có tính axít).

Vận chuyển – Sức khỏe – An toàn

 • Dầu nhờn gốc POLYGLYCOL (hoặc là PAG), như là Total Carter SY, không tương thích với hầu hết dầu gốc khoáng và các dầu tổng hợp (PAO).
 • Tính thương thích với các bộ phần của hộp số (các phớt và các loại sơn …) phải được kiểm tra.
 • Cho vấn đề về sức khỏe và an toàn: tham khảo MSDS của chúng tôi.

Đặc Tính Kỹ Thuật

 

Các đặc tính tiêu biểu

 

Phương pháp

 

Đơn vị tính

CARTER SY
150 220 320 460 680
Tỷ trọng ở 15°C ISO 3675 kg/m3 1004 1004 1003 1003 1002
Độ nhớt ở 40°C ISO 3104 mm²/s 150 220 320 460 640
Độ nhớt ở 100°C ISO 3104 mm²/s 23 34 50 71 95
Chỉ số độ nhớt ISO 2909 185 202 220 230 240
Điểm chớp cháy cốc hở ISO 2592 °C 230 230 230 230 230
Điểm đông đặc ISO 3016 °C -33 -30 -30 -27 -27